مصالح ساختمانی و خاکبرداری

توضیع همه نوع مصالح ساختمان و گودبرداری با دستگاه و کامیون های سنگین و نیمه سنگین در کل تهران انجام میگردد