پخش مستقیم رز آبی

رز آبی
رز آبی مانند رز سیاه ، کنایه آمیز است و معنی طفره رفتن دارد .
این رز چون به طور غیر طبیعی به عمل نمی آید،دست نیافتنی و اسرار آمیز بودن را بیان میکند .
رز آبی تجسم آرزویی دست نیافتنی است و بیانگر این مفهموم است که:به تو فکر میکنم .