ساخت کانتین آریا صنعت چادر ساده تمام درب المنیومی

نمونه کانتین آریا صنعت چادر ساده تمام درب المنیومی با زیر بندی ترک با لوازم جانبی اوریجینال کانتینر آریا ..ساخت انواع کانتینر کف .تیغ.بغل دار.. چادری ساده ..بغل کشوی ..تمام ریلی تمام المنیومی با زیر بندی ترک با لوازم جانبی اوریجینال به روز در خدمت تمام اقشار کشور بوده