تامين كننده سنگ هاي لاشه مالون ورقه اي

سنگ لاشه و سنگ مالون و ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي را با قيمت معدن خريد كنيد.
سنگ لاشه جوينده؛ نصب و اجرا كننده سنگ هاي لاشه، مالون ورقه اي و تخته سنگ هاي طبيعي براي كف سازي و حياط سازي هاي باغ ويلا شهرك ساختمان می باشد.