کوره ی رومیزی ایستاده

کوره ی ۵۰ لیتری ایستاده رومیزی
ابعاد داخلی ۳۵*۳۵*۴۰
ابعاد بیرونی ۵۵*۷۰*۷۵
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه
قابل تنظیم دما از ۰ تا ۱۱۰۰ درجه
کالیبره شده