پرکن نوشمک با تولید ۴۰/۰۰۰ عدد در ساعت

قیمت و خرید پرکن نوشمک با تولید ۴۰/۰۰۰ عدد در ساعت به همراه مبدل گرمایشی در ماشین سازی دولتی در تهران می باشد.