بارگیری و ارسال پوکه معدنی قروه

در گذر تاریخ موارد کاربرد پوکه معدنی چیست؟ باید گفت که از زمان های بسیار دور این سنگ های معدنی سبک وزن مورد استفاده قرار می گرفتند برای مثال در سال 273 قبل از میلاد در روم باستان می توان به موارد کاربرد پوکه معدنی در بندر سازی اشاره کرد.شواهد نشان می دهند که این پوکه های معدنی از 40 کیلومتری به بندر در غرب ایتالیا حمل می شدند . همچنین در ساخت ورزشگاه کلوزیوم و معبد پانتئون رم نیز از نوعی سبک دانه استفاده شده است. در ساخت کلیسای صوفیای استانبول در قرن ششم نیز از پوکه معدنی استفاده شده است.