مکرومه براق خاکی رنگ

مکرومه براق خاکی رنگ از نیم سوزنه تا چهارسوزنه
این مکرومه ها بسیار مقاوم و قابل شستشو هستند