میوه خشک کن۱۲طبقه

میوه خشک کن ۱۲طبقه برقی بابدنه استیل وارداتی با گردش هوا و یک نواخت بود هوا در تمام طبقه