مکرومه براق کرم رنگ

این مکرومه ازضخامت نیم سوزنه تا چهارسوزنه تولید می‌شود