قیمت نریان یکساله

موقعیتی بسیار عالی برا اونا که منتظرش بودن
یکساله نریان باشجره ای بی نظیر.تائیدیه کردی.

قیمت قبل: 150,000,000