مزایا و کارایی پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی چیست؟
شاید برای شما سوال باشد که منشا به وجود آمدن پوکه معدنی چیست؟ باید گفت که از فعالیت های کوه های آتشفشانی پوکه معدنی که به آن پومیس نیز گفته می شود به وجود می آید. البته فعالیت های آتشفشانی علاوه بر تولید پوکه معدنی منشا تولید اسکوریا و دیاتومیت های رسوبی نیز می باشد.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که نحوه ایجاد پوکه معدنی چگونه است باید گفت که این سنگ های معدنی زمانی به وجود می آیند که از درون کف گدازه های شیشه ای گاز در حال خارج شدن باشد و بخواهد به سرعت سرد شود. پوکه های معدنی بسیار سبک هستند و همین مزیت سبب شده است که در ساختمان سازی کاربردهای زیادی داشته باشد.