خرید تابلو برق در ملایر

تابلو برق عبارت است از یک تجهیز الکتریکی که به کمک آن امکان کنترل و مدیریت تجهیزات الکتریکی مختلف در یک سیستم فراهم می‌شود. این تجهیزات در انواع مختلف و بر اساس نیازهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، تابلوهای برق برای ارائه امکاناتی مانند حفاظت، کنترل، و نظارت بر تجهیزات الکتریکی به کار می‌روند