نمونه بافت با مکرومه تک سوزنه سفید رنگ پویا

مکرومه تک سوزنه مناسب بافت رومیزی و دیوارکوب