اجرای سنگ لاشه دیوار

اجرای سنگ مالون لاشه ای ورق ای اجرا هرنوع دیوارهای حیاط و نمای ساختمان و دیوارهای به قیمت مناسب اجرا می شود به پیمانکاری شیرمحمدی .