ساخت و ساز و اجرای گلخانه پیچ و مهره ای

سازه با ارتفاع ۶ متر پایه قوطی ۸ ×۸ همه نوع سازه از لوله گرم گالوانیزه استفاده شده تمام سازه پیح مهره میباشد