کود پودری npk - سه بیست

کود پودری npk ( سه بیست ) دارای سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مخصوص مزارع برنج و باغات