نصب سنگ لاشه و سنگ مالون

سنگ لاشه و سن مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي صخره اي قلواه همه طبيعي هستند براي مسير هاي عبور و مرور براي كف سازي باغ ويلا و حياط ساختمان مناسب ترين گزينه است