تانکر پنجاه هزار هوایی برای دانشگاه زنجان

تانکر پنجاه هزار هوایی به ارتفاع هیجده متر پایه برای دانشگاه زنجان