امداد خودرو سیار جاده ای

خدمات تعمیر در محل خودرو های سبک و نیمه سنگین، حمل خودرو های سبک و نیمه سنگین، توسط خوردوی امداد نیسان چرخگیر کامیونت حمل خودرو در طول شبانه روز