استفاده از ترامپولین

ترامپولین
يکی ديگر از ابزارها و امکانات موجود در مجتمع ترامپولین میباشد
که استفاده از آن یک راه عالی برای برآوردن نیازهای تحریک حسی کودکان است،
به آنها تحرک زیادی می دهد تا حواس خود را تحریک کنند،
یا یک فعالیت متمرکز برای انجام زمانی که ممکن است در جای دیگری احساس می کنند بیش از حد تحریک شده اند.
ترامپولین به ویژه برای کودکان مبتلا به حساسیت بیش از حد به حرکت (تحت پاسخ) در رابطه با سیستم دهلیزی مفید است.
به این ترتیب، ترامپولین معمولاً در درمان کودکان در طیف یا دارای اختلال پردازش حسی استفاده می شود.