درب برای سرویس و حمام ضد آب

درب برای سرویس و حمام نیمه و کامل ضد آب بدون تعقیر رنگ حتی
بامایه سفید کننده