تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي

سنگ لاشه و سنگ مالون و سنگ ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي از دل طبيعت استخراج شده مستقيم از معدن توزيع مي شود