گلدان موجی دوتایی

داخل کارتن 2سری ارتفاع اول 26دهنه24 ارتفاع دوم 19دهنه18