ارائه خدمات نمایندگی کشتیهای وارده به بنادر شمالی ایران

ارائه خدمات نمایندگی کشتیهای وارده به بنادر شمالی ایران و اپراتوری بندری برای کشتی ها با شیوه و کیفیت بسیار مناسب بصورت اصولی و قانونی. همه خدمات نمایندگی و بندری کشتیها با نرخهای بسیار رقابتی و با کیفیت خیلی خوب ارائه می شوند . منتظر دریافت درخواست آن شرکت محترم برای ارائه خدمات نمایندگی در کلیه بنادر شمالی ایران هستیم. ما می توانیم نام آنشرکت محترم را در آدرس لیست خود نگاه داریم به منظور ارسال اطلاعات روزانه کشتی تحت مالکیت آنشرکت، لطفا برای دریافت هر گونه سوال و یا درخواستی و یا اطلاعات بیشتر با امور بازرگانی شرکت امین کاسپین شمال تماس حاصل فرمایید