قیمت ایمپلر مدل ۲۰۰۰

ایمپلر مدل ۲۰۰۰ برای بک فیلترهای شرکت فرو آلیاژ کاوه
باسازی دستگاه بعد از 5 سال