نهالستان اذر نهال شهروز احمدی اذر

نهالستان اذر نهال شهروز احمدی اذر در میاندواب.
نهالستان اذر نهال در اذربایجان
✔بزرگ ترین و برترین مرکز تولید و عرضه نهال مثمر و غیر مثمر در ایران زیر نظر جهاد کشاورزی.