نصب مجدد اسپلیت

در نصب مجدد اسپلیت قطعات فرسوده تعویض میشود ودستگاه وکیوم میشود