کوره ی ۵۰ لیتری رومیزی

کوره ی ۵۰ لیتری ایستاده رومیزی
ابعاد داخلی ۳۵*۳۵*۴۰
ابعاد خارجی ۵۵*۷۰*۷۵
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه