خرید و قیمت ملاس چغندر قند

ملاس چغندر قند یکی از ضایعات های چغتدر قند محسوب می‌‌شود
شیره جدا شده از چغندر قند را ملاس چغندر می‌گویند که مورد مصرف شرکت های الکل سازی و مواد غذایی و غیره استفاده می‌شود.
وب سایت شخصی