حضور درنمایشگاه بین المللی AFTF

حضور مجموعه گلخانه گل رز مینل درنمایشگاه بین المللی AFTF.
گلخانه رز هلندی شاخه بریده (مینل)

تولید، پرورش و پخش عمده انواع گل رز شاخه بریده و ارسال به سراسر