اجرای صفر تا صد استخر

استخرتمام‌ بتون‌اماده‌ بهره‌ برداری واقع‌درشرق‌اصفهان‌روستای‌روران مديريت ظفری‌