نهال گردو پیوندی چندلر وفرانکت

خرید و فروش و پرورش انواع نهال گردو فرنور، چندلر و گرده افشان های مربوطه، انواع انگور، انگور های بی دانه و ... با 31 سال سابقه موفق