کوره زغال تک منظوره

یکی دیگر از انواع کوره های زغال، ،کوره تک منظوره است.
به عنوان مثال کوره زغال لیمو یکی از این دستگاه های تک منظوره است.
که از آن برای تولید زغال استفاده میشود.