شیلنگ درنا کد 800

زیره مواد شیری نخ دار رویه مواد نو