تعمیر لباسشویی دوو

لباسشویی دوو.علت خرابی.قطعی کابل ارتباطی موتورتابرددستگاه. نحوی رفع عیب تعویض سرفیشای موتور