واحد تولیدی پلی اتیلن

واحد تولیدی پلی اتیلن
گرید pe 100
و pe80
تولید بالا ودائمی
آماده قرار داد باشرکت های داخلی وخارجی
به صورت گرانول