تراش مخزن دار

ویژگی محصول:  1. تراش مخزن دار

  2. مدل لو کوموتیو

  3. بسیار باکیفیت