تاج گل ختم درگلسرای لیلیوم گچساران

تاج گل ختم جهت اهدایی به خانواده داغدیده