تامين كننده سنگ لاشه ورقه اي طبيعي

سنگ لاشه داراي رنگهاي متنوع ميباشد
با سبكهاي متفاوت اجرا مي شود
با طرحهاي مختلف اجرا مي شود