فروشگاه سموم کشاورزی نگین آذربایجان

فروشگاه سموم کشاورزی باغ رنگین آذر بایجان
به مدیریت مهندس حامد محمدی
کارشناس ارشد گیاهپزشکی
بازدید از باغات آزمایش و اصلاح خاک
ارائه برنامه کودی