نهالستان برگ سبز در میاندوآب

موسسه بذر و نهال برگ سبز، عرضه کننده انواع نهال های مثمر و غیرمثمر، تحت نظارت جهاد کشاورزی و اصناف در میاندوآب می باشد.

بازدید کارشناس اداره جهاد کشاورزی از نهالستان برگ سبز.