انواع خدمات کارشناسی در مرکز تشخیص رنگ

خدمات کارشناسی در مرکز تشخیص رنگ اکبری در مراغه شامل:
۱.بازرسی صفر تا صد بدنه
۲.رنگ شدگی
۳.تعویض ورنگ
۴.تعویض استوک
۵.دوتیکه بودن
۶.اتاق تعویض بودن
۷.ضربه به شاسیهای عقب و جلو
وتمام ضربات یا قسمت های غیر فابریک خودرو.