اجرای سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای باصورت فرزی چکشی توسط پیمانکار حکیمی

سنگ لاشه ورقه ای تواسط مالون پیمانکار سنگ های طبیعی با اشکال نامنظم مالون کوهی نصب اجرای سنگ لاشه دیوار رنگ های مختلف سبز باقیمت مناسب با کیفیت بالا