گل و پروانه 3 تای زیر لعابی

داخل کارتن 4 سری با کیفیت عالی
ارتفاع اولی 17 و دهنه 19
ارتفاع دومی 14 و دهنه 16
ارتفاع سومی 11 و دهنه 12