نصب سنگ مالون و سنگ لاشه ورقه اي

نصب سنگ مالون و سنگ لاشه و سنگ ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي از كوهستان هاي بيابان استخراج شده براي كف سازي و حياط سازي باغ ويلا شهرك ساختمان اجرا ميشود.