مکانیک سیار در میاندوآب

امداد خودرو قاسمی در میاندوآب: مکانیک سیار در محل و مجهز به پارکینگ و تعمیرگاه.