قیمت منبع تحت فشار امرا با تیوپ

منابع تحت فشار امرا با تیوپ ایتالیایی و ۱ سال ضمانت
منبع تحت فشار برای پمپ های آب ساختمانی
منبع تحت فشار یا منبع انبساط بسته از ۲۴ لیتر تا ۲۰۰۰ لیتر