سرویس اسپلیت ال جی

در سرویس کاری کامل دو تکه دستگاه باز شسته و نصب میشود