گلدان بادامی دوتایی

داخل کارتن 2سری ارتفاع اول 25دهنه22 ارتفاع دوم 22دهنه18